Chaina Tour >> เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง 8 วัน 7 คืน

โปรแกรมทัวร์ เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง 8 วัน 7 คืน
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
กำหนดการ 19 – 26 ตุลาคม 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 56,999*
Hilight Tour

ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซินเจียง สู่กานซู่ 
- อูหลูมู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
- ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ที่สุดของจีน
- ชมถ้าพระพันรูป เมืองโบราณเกาชาง ภูเขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋อร์จิง
- ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้าผาโม่เกาคู
- ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้าเสี้ยวจันทรา
- ด่านเจียยี่กวน กาแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
- จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
- ชมหลานโจว เมืองกังหันน้าของจีน สวนสุ่ยเฌอ
- ชมกังหันวิดน้าโบราณ 252 อันริมแม่น้าหวงเหอ
- หวงเหอตี้อี้เฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้าเหลือง
- วัดถ้าปิงหลิงมรดกโลก ชมถ้าพระพุทธพันรูปปิงหลิง
- พระพุทธรูปแกะสลักจากหินริมน้าจานวน 694 รูป