Chaina Tour >> ทิเบต ลาซา โปตาลา 6วัน 5คืน

โปรแกรมทัวร์ ทิเบต ลาซา โปตาลา 6วัน 5คืน
ระยะเวลา 6วัน 5คืน
กำหนดการ กันยำยน – พฤศจิกำยน 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 32,599*
Hilight Tour

- เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก
- ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต
- ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง
- พระตาหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง 
* รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *