Chaina Tour >> ทิเบต ลาซา 5วัน 4คืน

โปรแกรมทัวร์ ทิเบต ลาซา 5วัน 4คืน
ระยะเวลา 5วัน 4คืน
กำหนดการ 23-27 ต.ค.
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 31,599*
Hilight Tour

- เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก
- ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต
- ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง
- พระตาหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง 
* รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *