Chaina Tour >> ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ พฤษภาคม - กันยายน 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 28,900
Hilight Tour

!! เมืองฉงชิ่ง !! เมืองโบราณฉือชี่โขว !! หงหยาต้ง !! ล่องเรือแม่น้าเหลียงเหอ เมืองอู่หลง !! อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมรถในอุทยาน +รถแบตเตอรี่ ) เดินระเบียงกระจก !! ถ้าฝูหยงต้ง ( รวมกระเช้า ) อาเภอต้าจู๋ !! หน้าผาแกะสลักภูเขาเป่าติ่งซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย !! พิพิธภัณฑ์ซานเสีย !! ชมหอประชุม !! พร้อมเมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง !!

เดินทาง พ.ค. – ก.ย. 62

Product Title
Product Title