Other Tour >>แพ็คเก็จฮ่องกง 3 วัน 2 คืน Peak & Madame Tussauds

โปรแกรมทัวร์ แพ็คเก็จฮ่องกง 3 วัน 2 คืน Peak & Madame Tussauds
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 12,690 บาท
Hilight Tour

รายการเดินทาง :-
วันแรก               ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ ถึงสนามบินฮ่องกง  หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยรถโค้ช    
วันที่สอง       The Peak & บัตร Madame Tussauds   + ตั๋วรถไฟ MRT 1  วัน 
วันที่สาม           ฮ่องกงซิตี้ทัวร์  รีพลัสเบย์ -  วิคตอเรียพีค -วัดเชอกุง - ร้านช๊อคโกแลต  -ร้านจิวเวอรี่ 
         ช๊อปปิ้ง Duty free พร้อม รับคูปองฟรี Godiva Chocolate 
                        (หลังจากนั้นกลับสู่ที่พักด้วยตัวเอง ) ได้เวลาสมควรรถโค้ชรอรับไปยังสนามบิน 
 

ราคาเริ่มต้น พักโรงแรม :- 
Best Bestern Grand      @ 12,690.-
BP International      @ 13,200.-   ( รวมอาหารเช้า )

อัตรานี้รวม 
-    บัตรโดยสารเดินทางไป-กลับสายการบินคาเธ่ย์ ชั้นประหยัด ( Class Q FLT CX 654/CX 712 )
-    ที่พัก 2 คืนไม่รวมอาหาร
-    รถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม-สนามบินโดยรถโค้ช
-    รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ 
หมายเหตุ :สามารถเลือกไฟล์เดินทางอื่นชำระเพิ่ม 800.- สำหรับเดินทางเข้าพัก 
วันอาทิตย์-พฤหัส รายการหรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบอีกครั้งหลังทำการจอง